NizamnaməCharter

AKIB LOGOI. ÜMUMİ MÜDDƏALAR

1.1.  Azərbaycan Könüllülər İctimai Birliyi (bundan sonra – Birlik adlandırılacaq) Azərbaycan Respublikasımn vətəndaşlarınm mənafe ümumiliyi, könüllülük. üzvlərin hüquq bərabərliyi, özünü müstəqil idarə edən və demokratik prinsiplər əsasında yaratdıqları, könüllülük işi ilə məşğul olan qeyri-hökumət təşkilatıdır.

1.2. Birlik öz fəaliyyətini Azərbaycan Respublikasımn Konstitusiyası, qanunları, qüvvədə olan digər normativ – hüquqi aktlar, beynəlxalq hüquq normaları və bu Nizamnamə əsasında qurur və fəaliyyəti ölkənin bütün ərazisini əhatə edir.

1.3. Birlik hüquqi şəxs olub müstəqil balansa. əmlaka, möhür və ştampa, emblemə, banklarda hesablaşma hesabına və digər rekvizitlərə malikdir.

1.4. Birlik müstəqil olaraq beynəlxalq ictimai qurumlarla əməkdaşlıq edə, onlara üzv ola, qüvvədə olan qanunvericiliklə qadağan olunmayan saziş və müqavilələr imzalaya bilər.

1.5. Birlik Azərbaycan Respublikasının ərazisində filiallar yarada, nümayəndəliklər aça bilər.

1.6. Birlik öz adından müqavilələr bağlaya, əmlak və qeyri-əmlak hüquqlarını əldə edə, qanunvericiliklə göstərilən vəzifələr daşıya, məhkəmədə iddiaçı və ya cavabdeh kimi çıxış edə bilər.

1.7. Birliyin hüquqi ünvanı: Azərbaycan Respublikası, Bakı şəhəri, M.Əmirov küçəsi 32, mənzil 38

II. BİRLİYİN MƏQSƏDİ VƏ FƏALİYYƏT FORMASI

2.1. Birliyin yaradılmasında əsas məqsəd Azərbaycanda humanitar məqsədli könüllülük hərəkatını işni inkişaf etdirmək, cəmiyyətin qarşılaşdığı problemlərin həllinə, insanların rifah halının yüksəldilməsinə kömək etməkdir.

2.2. Birliyin vəzifələri və əsas fəaliyyət sahələri aşağıdakılardan ibarətdir:

 • Azərbaycanda əhalinin diqqətini könüllülük işinə cəlb etmək və onlara təmənnasız olaraq xidmət göstərmək, xeyirxahlıq etmək üçün şərait yaratmaq;
 • könüllü gənclərin cəmiyyətin qarşılaşdığı problemlərin həllinə cəlb edilməsi;
 • könüllü gəncləri ətraf mühitin təmizliyinin bərpa edilməsinə cəlb etmək, şəhərlərimizin yaşıllaşdırılmasına çalışmaq və əhalinin diqqətini mövcud ekoloji problemlərin həllinə yönəltmək;
 • xüsusi qayğıya ehtiyacı olan insanlara sosial, mənəvi və psixoloji yardımın göstərilməsi;
 • könüllülərin hüquqlarının müdafıəsi;
 • sağlam həyat tərzinin təbliğ edilməsi, narkomaniya, AİDS, tütünçəkmə, alkoqol və digər məsələlərə dair maarifləndirmə işinin təşkil edilməsi;
 • ictimai əhəmiyyət kəsb edən təşəbbüslərin dəstəklənməsi;
 • uşaq və gənclərə vətənpərvərlik hisslərinin aşılanması;
 • milli mənəvi və dünyəvi dəyərlərin qorunması;
 • işsiz gəncləri könüllü işə cəlb etməklə onlara vaxtlarını səmərəli keçirməyə və gələcəkdə iş tapmaqda kömək edə biləcək təcrübənin, biliyin qazanılnıasına kömək etmək;
 • Azərbaycanın tarixi abidələrinin təmir edilməsinə, şəhərlərimizin abadlaşdırılmasına könüllülərin cəlb edilməsi;
 • yaradıcı qabiliyyəti olan istedadlı uşaq və gənclərin dəstəklənməsi;
 • könüllülər vasitəsilə Azərbaycanda hüquqi dövlət və vətəndaş cəmiyyətinin inkişaf etdirilməsinə təkan vermək;
 • beynəlxalq təşkilatlarda təmsil olunmaq və onlarla əməkdaşlıq etmək.

2.3.  Birlik bu nizamnamə ilə qarşısına qoyduğu məqsədlərə çatmaq üçün aşağıdakı formalarda fəaliyyət göstərir:

 • Xaricidövlətlərdə fəaliyyət göstərən müxtəlif ictimai birliklər, qurumlarla əlaqə qurmaq və onlarla birlikdə layihələr həyata keçirmək;
 • elmi araşdırmalar, sosioloji sorğular keçirmək, müxtəlif kurslar və seminarlar, dəyirmi masa və görüşlər, sərgilər təşkil etmək, konfranslar, xeyriyyə marafonları, forumlar. festivallar, aksiya, mədəni kütləvi və s. tədbirlər keçirmək;
 • xüsusi qayğıya ehtiyacı olan insanlar üçün xarici dil, kompüter, təcrübə kursları təşkil etmək;
 • məqsədləri və fəaliyyəti barədə məlumatı sərbəst yaymaq. qanunvericiliyə müvafiq qaydada kütləvi informasiya vasitələri. mətbu orqanları təsis etmək;

2.4. Birlik habelə dünya ölkələrində fəaliyyət göstərən, onun məqsəd və mənafelərinə zidd olmayan tədbirlərə heç bir məhdudiyyət qoyulmadan qoşula bilər.

2.5. Birlik qanunla qadağan olunmayan və bu nizamnamə məqsədlərinə uyğun olan bu və ya digər humanitar layihələr həyata keçirə bilər.

2.6. Birlik Azərbaycan Respublikasının qüvvədə olan qanunvericiliyi ilə qadağan edilməyən və bu Nizamnamədə nəzərdə tutulan məqsədlərə zidd olmayan sahibkarlıq fəaliyyəti ilə məşğul ola bilər.

 III. BİRLİYİN TƏSİSÇİLƏRİ VƏ ÜZVLƏRİ. ONLARIN HÜQUQ VƏ VƏZİFƏLƏRİ

3.1. Birliyin təsisçiləri hüquqi şəxslər (dövlət hakimiyyəti və yerli özünüidarə orqanları istisna olmaqla) və ya 18 yaşına çatmış fıziki şəxslər ola bilərlər.

3.2. Təsisçilər bərabər hüquqlara malikdirlər. Təsisçilərin qarşılıqlı mü-nasibətləri, hüquq və vəzifələri qanunvericiliklə, yaxud onların arasında bağlanmış müqavilə ilə və ya bu Nizamnamə ilə müəyyən edilir.

3.3. Azərbaycan Respublikasında hər bir fiziki və hüquqi şəxs (dövlət hakimiyyəti və yerli özünüidarə orqanları istisna olmaqla) Birliyin üzvü ola bilər. Birliyin təsisçiləri, həm də Birliyin üzvləri hesab olunurlar.

3.4. Könüllü kimi fəaliyyət göstərmək və ya üzv  olmaq istəyən şəxs

Birliyin prezidentinə ərizə ilə müraciət edir.

3.5. Üzvlər və könüllülər Nizamnaməni istisnasız olaraq qəbul edir.

3.6. Birliyin üzvlərinin aşağıdakı hüquqları var:

 • birliyin təşkil etdiyi tədbirlərdə iştirak etmək;
 • rəhbər orqanı seçmək və seçilmək;
 • birliyin seçkili orqanlarının və vəzifəli şəxslərinin fəaliyyəti barədə rəhbər orqanlara şikayət ərizəsi vermək;
 • birliyin mənsub olduğu texniki, maliyyə və s. imkanlarından istifadə etmək;
 • onun hüquq və vəzifələri ilə bağlı hər hansı məsələnin müzakirəsində şəxsən istirak etmək, izahat vermək, etirazını bildirmək və şikayət etmək.

3.7. Birliyin üzvləri aşağıdakı vəzifələri daşıyırlar:

 • birliyin Nizamnaməsinə, həmçinin əxlaq normalarına və peşə etikası normalarına əməl etmək;
 • rəhbər orqanların qəbul etdiyi qərarlara əməl etmək;
 • üzvlük haqqını vaxtında ödəmək.

3.8. Birliyin üzvlük haqqının miqdarı Birliyin İdarə Heyəti tərəfindən müəyyən edilir.

3.9. Birliyin üzvlüyünə aşağıdakı hallarda xitam verilir:

 • könüllü olaraq Birliyin üzvlüyündən çıxdıqda;
 • birliyin üzvlüyündən çıxarıldıqda.

3.10. Birliyin üzvü aşağıdakı hallarda üzvlükdən xaric edilir:

 • Nizamnaməyə zidd fəaliyyətlə məşğul olduqda;
 • mütəmadi olaraq birliyin işində iştirak etmədikdə;
 • könüllü hərəkatına ziyan vuran hərəkətlərə yol verdikdə.

3.11. Birliyin üzvlüyündən  xaric edilmə haqqında qərar  İdarə Heyəti tərəfindən qəbul edilir.

3.12. Birliyin üzvlüyündən çıxarılma barədə qərardan Ümumi Yığıncağa və məhkəməyə şikayət verilə bilər.

IV. BİRLİYİN İDARƏOLUNMASl

4.1.  Birliyin ali orqanı ildə bir dəfədən az olmayaraq çağırılan Ümumi Yığıncaqdır.

4.2. Yığıncaq     Birlik     üzvlərinin     2/3-dən     çoxu     iştirak     etdikdə səlahiyyətlidir.

4.3. Ümumi Yığıncaq:

 • birliyin Nizamnaməsini qəbul edir və ona dəyişikliklər edir;
 • Birliyin əmlakının formalaşma və istifadə prinsiplərini müəyyən edir;
 • Birliyin icra orqanlarını yaradır, İdarə Heyətini, Prezidenti və vitse-prezidenti seçir və onların səlahiyyətlərini vaxtından əvvəl dayandırır;
 • Birliyin illik hesabatını təsdiq edir;
 • birliyin rəhbər orqanlarının hesabatlarını dinləyir və qiymət verir;
 • birliyin fəaliyyət istiqamətini müəyyən edir;
 • Birliyi yenidən təşkil və ləğv edir.

4.4. Ümumi Yığıncaqda qərarlar iştirak edənlərin sadə səs çoxluğu ilə qəbul edilir.

4.5. Nizamnaməyə dəyişiklik və əlavələr edilməsi, həmçinin, Birliyin yenidən təşkili və ya ləğv edilməsi barədə qərarlar 2/3 səs çoxluğu ilə qəbul edilir.

4.6. Ümumi Yığıncaq İdarə Heyətinin, təsisçilərdən birinin və ya üzvlərinin 1/3 hissəsinin təşəbbüsü ilə çağırılır. Yığıncağın çağırılmasına bir az əvvəl üzvlərə bildirişlə xəbər verilir.

4.7. Ümumi Yığıncaqlararası dövrdə Birliyin ümumi fəaliyyətinə Idarə Heyəti rəhhərlik edir.

4.8. İdarə Heyəti Birliyin Prezidenti, vitse-prezidenti və Ümumi Yığıncaq tərəfindən 2 il müddətinə seçilən beş üzvdən ibarətdir. İdarə Heyətinin sədri birliyin Prezidentidir.

4.9. İdarə Heyəti:

 • birliyin cari fəaliyyəti ilə bağlı qərarlar qəbul edir;
 • birliyin filiallarını və nümayəndəliklərini yaradır;
 • üzvlər qəbul edir və üzvlükdən azad edir;
 • üzvlərinin yarıdan çoxu iştirak etdikdə səlahiyyətlidir;
 • qərarlar sadə səs çoxluğu ilə qəbul edilir;
 • Birliyin bölgələrdə nümayəndəlik və filiallarının fəaliyyətini tənzimləyən qərarlar qəbul edir.

4.10. Mərkəzi Nəzarət – Təftiş Komissiyası (MNTK) Ümumi Yığıncaq tərəfindən 2 il müddətinə seçilən 3 üzvdən ibarətdir. MNTK-nın üzvləri öz aralarından sədr seçirlər.

4.11. MNTK-nın sədri İdarə Heyətinin iclasında müşahidəçi kimi iştirak edir.

4.12. MNTK:

 • rəhbər orqanlarının fəaliyyətinin və təşkilatın işinin nizamnaməyə uyğunluğuna nəzarət edir;
 • Ümumi Yığıncaq qarşısında hesabat verir.

4.13. MNTK-nın qərarları sadə səs çoxluğu ilə qəbul edilir.

4.14. Birliyin Prezidenti:

 • təşkilatın işinə rəhbərlik edir;
 • birliyi təmsil edir, İdarə Heyətinin müsbət rəyini almaqla Birliyin adından müqavilələr bağlayır, pul vəsaitləri də daxil olmaqla birliyin əmlakı üzərində sərəncam verir;
 • Birlikdə işçi qruplar, departamentlər və digər qurumlar yarada bilər;
 • təşkilatdaxili strukturlara rəhbərliyi təyin edir;
 • birliyin cari fəaliyyətinə aid məsələlər üzrə əmr və sərəncamlar verir;
 • bank hesabını açır, işçilər işə qəbul edir və işdən azad edir.

4.15.  Birliyin Vitse-prezidenti:

•        prezident olmadıqda onu əvəz edir;

•        Birliyin   cari   icra   işlərinə   rəhbərlik   edir,   Prezidentin   qərar   və tapşırıqlarını yerinə yetirir.

V. BlRLİYİN ƏMLAKI VƏ MALİYYƏ FƏALİYYƏTİ

5.1. Birliyin mülkiyyətində binalar, qurğular, mənzillər, avadanlıqlar, in-ventarlar, pul vəsaitləri, səhmlər, digər qiymətli kağızlar və bu Nizamnamə ilə nəzərdə tutulmuş fəaliyyətin maddi təminatı üçün qanunvericiliklə qadağan olunmamış növlərdə əmlak ola bilər.

5.2. Birlik öz öhdəliklərinə görə əmlakı ilə cavabdehdir. Bu əmlak yalnız Azərbaycan Respublikasının qanunlarına uyğun olaraq özgəninkiləşdirilə bilər.

5.3. Birliyin əmlakının pul və digər şəkildə formalaşdırılması mənbələri aşağıdakılardır:

 • təsisçilərin və ya  Birlik üzvlərinin müntəzəm və ya birdəfəlik üzvlük haqları;
 • idarə, müəssisə, yerli və beynəlxalq təşkilatların və vətəndaşların könüllü verdikləri əmlak haqları və ianələri;
 • səhmlər,   istiqrazlar,   başqa   qiymətli   kağız   və   əmanətlərdən   alınan dividendlər, gəlirlər;
 • öz əmlakından istifadə və onun satılması nəticəsində əldə edilən gəlirlər;
 • qrantlar;
 • sərgilərdən, konsertlərdən və digər tədbirlərdən əldə olunan gəlirlər;
 • təsis etdiyi müəssisələrin fəaliyyəti nəticəsində əldə olunan gəlirlər;
 • qanunvericilikdə qadağan olunmamış digər mədaxillər.

5.4. Birliyin üzvləri onun mülkiyyətinə daxil olan ayrı-ayn obyektlər üzərində xüsusi hüquqlara malik deyil.

5.5. Birlik Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyində müəyyən edilmiş qaydada öz fəaliyyətinin məqsədlərinə və əmlakın təyinatına müvafıq olaraq öz əmlakı üzərində sahiblik, istifadə və sərəncam hüququna malikdir.

5.6. Birliyin hesabına daxil olmuş məqsədli vəsait başqa istiqamətlərdə xərclənə bilməz.

5.7. Birlik Azərbaycan Respublikası prezidentinin, Azərbaycan Respublikası Milli Məclisinin və bələdiyyələrin seçkisində iştirak edə bilməz, siyasi partiyalara maliyyə və başqa maddi yardım göstərə bilməz.

5.8.  Birlik qanunvericiliklə müəyyən edilmiş qaydada maliyyə, statistik və sair hesabatlar tərtib edir və dövlət orqanlarına təqdim edir.

VI. BİRLİYİN FƏALİYYƏTİNƏ XİTAM VERİLMƏSİ

6.1. Birliyin fəaliyyətinə onun yenidən təşkil edilməsi (birləşmə, qoşulma, bölünmə, ayrılma, çevrilmə) və ləğv edilməsi yolları ilə xitam verilir. Birliyin fəaliyyətinə xitam verilməsi mövcud qanunvericilikdə nəzərdə tutulmuş qaydada həyata keçirilir.

6.2. Birliyin fəaliyyətinə xitam verilməsi haqqında qərara əsasən ləğvetmə komissiyası yaradılır. Bu andan Birliyin idarəçiliyi ilə əlaqədar bütün səlahiyyətlər ona keçir. Ləğvetmə komissiyası ləğvetmə balansını tərtib edir. Birliyin ləğvi zamanı büdcə ilə hesablaşmalardan və kreditorların tələbləri ödənildikdən sonra qalan əmlak qanunvericiliklə müəyyən olunmuş qaydada Nizamnamə məqsədlərinə, bu mümkün olmadıqda isə dövlət büdcəsinə yönəldilir, Birliyin ləğvi Azərbaycan Respublikasının Mülki Məcəlləsinə və digər qanunvericilik aktlarma əsasən həyata keçirilir.

VII. DİGƏR ŞƏRTLƏR

7.1.  Bu Nizamnamədə nəzərdə tutulmayan məsələlər qanunvericiliklə tənzimlənir.

7.2. Gələcəkdə   bu   Nizamnamənin   müddəaları   qanunvericiliklə ziddiyyət təşkil edərsə, qanunvericiliyin müddəaları tədbiq edilir.

Azerbaijan Volunteers Public Union Logo1.   GENERAL POINTS

1.1.  Azerbaijan Volunteers’ Public Union (will be called AVU henceforth) is a non-governmental organization created by citizens of Republic of Azerbaijan on bases of similarity in interests, volunteerism, right equality of members, independently self-governing and democratic principals and deals with voluntary work.

1.2.  AVU forms its activity on bases of Constitution of the Republic of Azerbaijan, strength judicial acts, international law norms and this Charter.

1.3.  Name of the Union: Azerbaijan Volunteers’ Public Union

1.4.  AVU is an organization that owns bank balance, estate, seal and stamp, emblem, balance for bank’s transactions and other symbols.

1.5.  AVU can independently be member to and cooperate with international public institutions, can sign agreements and treaties not prohibited with strength jurisdiction.

1.6.  AVU can create its branches, open its representations within the borders of Republic of Azerbaijan.

1.7.  AVU can sign agreements, can acquire estate and non-estate rights, can be charged with responsibilities shown in jurisdiction, can act as an indicator or responsible in courts.

1.8.  The legal address of AVU: AZ 1040, Baku, Azerbaijan, Sabunchu district, N. Narimanov street-21/23, apartment 51

 2.        AIMS AND ACTIVITIES OF AVU

 2.1.  The main aim of establishment of AVU is to develop voluntary work in Azerbaijan; to contribute to the solution of problems that community faces, to improve well being of vulnerable population.

2.2.  Objectives and main fields of activity are shown below:

 • To attract the attention of citizens, population of Azerbaijan to voluntary work and to create a condition for them to serve for free and for charity;
 • To attract volunteer youth to solving of problems that society faces;
 • To attract volunteer youth to restoring of cleaning of environment, to strive for making our cities green and to direct the peoples attention to solving of existing ecological problems;
 • To organize youth use their free time productive;
 • Social, moral and psychological assistance to people who need special care;
 • Protection of rights of volunteers;
 • Organization of education of volunteers on their interests, on healthy life style: HIV/AIDS, tobacco using, alcohol and other issues;
 • Supporting of socially important initiatives;
 • Ashilamaq of patriotic feeling to children and youth;
 • Protection of national moral and worldly values;
 • Helping unemployed youth to gain knowledge and experience, to improve their professional skills that might be helpful for them to improve their professional skills for finding a job in future and with taking part in voluntary work using their time effective;
 • Attraction of volunteers to processes of reconstruction of historical monuments of Azerbaijan and renovation of our cities;
 • Supporting of creative, talented children and youth;
 • Supporting of development of legal state and civil society values in Azerbaijan through volunteers;
 • Cooperation with and membership to international organizations.

 2.3.  Public union can act in ways shown below in order to reach its goals:

 • To realize local and international work camps for solving of problems that are not prohibited with this regulation;
 • To realize joint projects with and to make relationships with different public unions, institutions acting abroad;
 • To organize exhibitions, round table discussions, different courses and seminars, social monitoring, scientific research, to realize conferences, charity marathons, forums, festivals, actions, mass cultural and different kinds of projects;
 • To organize foreign language, computer, and experience courses for people who need special care;
 • To establish press organs and mass media not prohibited with legislation, to publish information about its aims and activity independently;
 • AVU can also join projects acting in foreign states not prohibited with its aims and interests;
 • AVU can realize different kinds of humanitarian projects not prohibited with legislation;
 • AVU can make proposals regarding to improvement of normative judicial acts. Rights of public union are protected by special government agencies.

2.4.  AVU can realize any activity not prohibited with strength jurisdiction of Republic of Azerbaijan and with this Regulation.

 3.        MEMBERSHIP TO UNION, MEMBERS RIGHTS AND OBJECTIVES

 3.1.  Membership to AVU realizes by Board obeying procedures and conditions shown below:

 • Any individual wishing to become member of AVU can be chosen to membership after six months testing period;
 • Individuals that regularly take part in projects realizes during testing period can become members.

 3.2.  Individual wishing to act as a volunteer or to become a member has to apply to president of the AVU with a petition.

3.3.  Members and volunteers have to accept regulation without exception.

3.4.  A certified identification card is given to members and volunteers of the union by supreme agency of AVU.

3.5.  Members of the union have rights shown below:

 • To participate in events organized by AVU;
 • To elect and to be elected for ruling structures;
 • To have a complaint petition to ruling structures about activities of elected structures and responsible individuals;
 • To use technical, financial and other resources of AVU;
 • To participate in any discussion regarding members rights and objectives, to give an explanation, to object and to complain.

 3.6.  Members of AVU have the obligations shown below:

 • To obey the regulation of AVU, also moral norms and ethic norms of job;
 • To obey the decisions made by ruling structures;
 • To pay the membership fee in time.

 3.7.  Board of AVU determines the amount of membership fee.

3.8.  Membership to AVU can be cancelled in circumstances shown below:

 • Quitting membership to AVU voluntarily; in this case individual has to submit a petition to president and individual frees from membership the day when his/her petition ratifies. Petition must be signed in seven days after presented.
 • Dismissing from membership of AVU; in this case the petition signed by individual looses its strength.

 3.9.  Member of AVU is dismisses from membership in circumstances shown below:

 • Acting inappropriate to charter;
 • Being absent in AVU’s work regularly.

 3.10.        Decision on dismissing from membership of AVU is realizes by Board.

4. STRUCTURES AND MANAGMENT OF AVU

 4.1. Supreme agency of AVU is General Assembly that meets at least once a year.

4.2. Assembly considers authorized when more than 2/3 of members participate.

4.3. General Assembly:

 • Makes changes and adds to Charter of AVU;
 • Listens and utilizes the reports of ruling structures of the union;
 • Makes decisions about activity field of the union;
 • Elects Board, President and Vice-president of the union;
 • Quits the activity of the union.

 4.4. In General Assembly decisions are accepted with simple election.

4.5. Board calls Meeting. Members are informed with a notice two month to the meeting time. Irregular meetings can be called with 2/3 of Board members request in exceptional cases.

4.6. In the time period between General Assembly meetings Board leads the general activity of AVU.

4.7. Board consists of five members selected by President, Vice-president of AVU and General Assembly.

4.8. Board meetings are held at least once in a month. Irregular meetings can be called with the initiative of the head of the Board, head of the CCIC and 1/3 of members. Board:

 • Makes decisions on current activity of AVU;
 • Establishes branches and representations of AVU;
 • Hires and dismisses members;
 • It is legitimate when more than half of the members participate;
 • Board makes decisions regulating activity of branches and representations of AVU in regions of Republic of Azerbaijan.

4.9. Central Control- Inspection Committee (CCIC):

 • Consist of 3 members selected by General Assembly;
 • Members select chairman among themselves;
 • Controls appropriateness of activities of Board and activity of the organization to charter;
 • Chairman of CCIC participates in Board meetings as an observer;
 • Responsible towards General Assembly.

4.10. President of AVU:

 • Leads the activity of organization;
 • Represents AVU, signs treaties by getting positive opinion of Board, makes decisions on real estate of the union including the money that it owns;
 • Can establish working groups, departments, etc. within AVU;
 • Appoints chairperson for counseling of structures inside organization;
 • Orders and determines issues related with current activity of organization;
 • Opens bank account, hires and dismisses workers.

4.11. Vice-president of Union:

 • Replaces president when he or she is absent;
 • Leads the current activity of the union, executes the decisions and orders of President of AVU.

 5. REAL ESTATE AND OBJECTIVES OF UNION

 5.1. Sources of forming of AVU’s estate:

 • Membership fees;
 • Estate and aids given voluntarily;
 • Incomes from selling of property, services done, works done;
 • Grants;
 • Incomes from exhibitions, concerts, etc. organized by AVU;
 • Other sources not prohibited with legislation of the Republic of Azerbaijan

 6. FINAL POINTS

6.1. The union can be quitted in below mentioned cases:

 • With the decision of General Assembly of AVU by the vote of at least 2/3 of the members;
 • By court judgment in the cases shown in the legislation.

6.2. Quitting Commission is formed in case of quitting of the union. Quitting Commission is responsible for all operations of AVU after its formation.

6.3. After the quitting of the union the case on its estate is determined according to legislation.

6.4. Changes and adds to this Charter can be done with a decision made with simple election by members of General Assembly.